گذشته

گاهی باید "گذشته" را برداری و آرام بدون اینکه متوجه شود ببری در هوای آزاد، جایی که گردش باد هست، بدون اینکه دستانت بلرزد بگذاری زمین.. باید آرام بنشینی کنارش و بدون اینکه فکر کنی کبریتی روشن کنی بگیری زیرش.

آنگاه "گذشته" که شعله ور شد، بدون اینکه بگذاری بویش به مشامت برسد بروی داخل، پنجره را ببندی.. و از پشت شیشه به رقص نارنجی و قرمز و خاکستری "گذشته و باد" نگاه کنی.

او خودش میرود.. تو سبک میشوی.. مطمئن باش حالت خوب میشود.. 

/ 0 نظر / 10 بازدید