لالایی

بخواب ای جان شیرین راحت دل

چو بلبل نغمه زن در ساحت دل

بخواب ای غنچه ی نشکفته ی من

بخواب ای گوهر ناسفته ی من

لالالایی لالایی لایــی لالایــــــــی

لالالایی لالایی لایــی لالایــــــــی

جونم لالای لایی عزیز دل لالایی لای لایی

بخواب ای نور چشم روشن من

بخواب ای روی ماهت گلشن من

بخواب ای نور دل نوباوه ی من

به شیرینی انار ساوه ی من

لالالایی لالایی لایــی لالایــــــــی

عزیز دل لالایی لای لایی لالاییی لایــــــــ لایـــــــ

https://www.youtube.com/watch?v=6mfXuEKrxAo  

/ 0 نظر / 186 بازدید