از نگار میرسد..

دارم امیدی

در آسمانت، دیده ام ابر سپیدی ای

ای ابر دلکش، ای اسب سرکش

دستی به یالت

می نشیند تک سواری

تک سوار بی قراری

کاوه ای در کار یاری

عاشقی چشم انتظاری

صحرا ندیدی تک سوار آرزو را

در آسمان و بر زمین مانند او را

این قاصد پر قصه بی گفتگو را

ابر سپید سرکش امید ما را

دارم امیدی

 

* حتما این قطعه را گوش کنید. بسیار بسیار زیبا میخوانند مرجان و مهسا وحدت.

http://www.youtube.com/watch?v=8hUY-_zic_I 

/ 0 نظر / 5 بازدید