بدون عنوان 2

...............................................................................................

.....................................................................................................

............................................................................................................

...........................................................................

مــا ز یـــاران چـشــم یـــاری داشـتـیـم

خـود غـلــط بــود آنـچـه می پـنـداشـتـیـم

تــا درخــت دوسـتـی کــی بــر دهــــــد

حـالـیــا رفـــتــیــم و تـخـمـی کاشتـیـم

گـفــت ‌و گـو آیـیـن درویـشــــــی نـبــود

ور نـه بـا تـو مــاجــــــــــــراها داشتـیـم

شیـوه‌ی چـشـمـت فریـب جنگ داشت

مـا غـلـط کـــردیم و صـلــح انـگاشتـیــم

گـلـبـُن حـُسنــت نـه خـود شد دلـفـروز

مــا دم هـمـّــــت بـر او بـگـمـــاشـتـیـم

نـکـتــــه‌ها رفـت و شکـایـت کس نـکـرد

جانـب حـُرمـت فـــــــــرو نـگــذاشـتـیــم

گفت : خـود دادی به مـا دل حـافـظـا !

مـا مـحـصـّـل بـر کـسی نـگـمـاشـتـیــم

 

دیشب همه میگفتیم و بابا مثل همیشه نظرمون رو در این رابطه میخواست...

تحلیل میکردیم و یه جورایی سعی میکردیم این موضوع رو هضم کنیم. گه گاهی میخندیدیم ... ولی تو گلوی هممون از "اون" بغض ها گیر کرده بود و به جز مادر هممون جلوش رو میگرفتیم.

پدرم مصداق واقعی امام علی هست.. هیچ وقت در موقع عصبانیت کاری نمیکنه یا حرفی نمیزنه.. آرومه مثل آب

/ 0 نظر / 2 بازدید