زیر پایم بغض دریا

کمی نشستی و از ماه گفت‌ و‌ گو کردی

و عطر خاطره‌ها را دوباره بو کردی

نفس گرفتی و رد‌ّ بهار گم‌شده را

میان غربت نیزار جست‌و‌جو کردی

هوا چقدر به موقع گرفت و باران زد

و تو چقدر غزلهای ناب رو کردی

دلم چقدر گرفته‌ست، کاش می‌شد رفت

و چشمها را بستی و آرزو کردی

و زیر پای تو انگار بغض دریا بود

که منفجر شد و با موجها وضو کردی

به سمت ماه دویدی، رها، رهای رها

و صورتت را در ابرها فرو کردی

/ 0 نظر / 14 بازدید