هم گروهی 1

چه کار کنیم وقتی لطف میکنیم و به یکی پول قرض میدهیم و بعدها وقتی غیره مستقیم میخواهیم پولمان را پس بگیریم، او مطمن باشد که پول ما را پس داده و ما مطمن باشیم که پس نداده.

بیزارم از این جمله : "تو به من انقدر بدهکاری"

کاش آدم خودش یادش بماند که کی چقدر بهش داده و یادش بماند پس داده یا نه.

 

* از ماجراهای خسته کننده با همان دختر.. همانی که به هیچ وجه طاقت ندارد که در موضوعی حق با او نباشد.. همانی که به طور غیر قابل تصوری لجباز است و هم صحبتی و بحث با او فقط باعث خستگی میشود. همانی که فکر میکند چون همیشه برف دیده دیگر نیازی نیست برای این دانه های سفید ذوق کند و در برابر ذوق تو پوزخند میزند و میگوید :میدونی من برف ندیده نیستم"

همانی که متاسفانه متاسفانه متاسفانه هم گروه من در آزمایشگاه و گزارش کار است و دلم نمیخواهد فکر کنم چقدر دیگر باید تحملش کنم.

/ 0 نظر / 44 بازدید