در جستجوی هوشیاری 1

سخنانی از اشو راجینش

 

شاهد باش و آگاه :

زندگی متناقض است.

برای رسیدن به نزدیک باید به دور سفر کنی، و برای رسیدن به جایی که پیشاپیش رسیده ای باید دوباره برسی.

هیچ چیز از بین نمیرود. 

انسان طبیعی میماند، انسان خالص میماند، انسان معصوم میماند.

معصومیت ِ "من" از بین نمی رود! فقط یک فراموشی عمیق وجود دارد.

**********************************************************

نَفٌس :

نفس ھمیشه به کار سخت علاقمند است.

زیرا زمانی که سختی ھست، چالش ھم ھست.

و اگر بتوانی بر سختی پیروز شوی نفس ات خشنود می شود.

نفس ھرگز به کارھای ساده جذب نمی شود – ھرگز !

اگر می خواھی به نفس ات چالش بدھی ، باید کار سختی را ترتیب بدھی.

اگر کار ساده ای باشد کششی وجود نخواھد داشت.

زیرا حتی اگر بتوانی بر آن چیره شوی، نفست خشنود نخواھد شد چون چیزی نبوده که
بر آن چیره شوی.

نفس خواھان سختی است.

موانعی برای گذشتن، قله ھایی برای فتح.

و قله ھرچه دشوار تر باشد ، نفس بیشتر احساس آسودگی خواھد کرد.
/ 0 نظر / 39 بازدید